بازی‌های رومیزی یا بازی‌های تخته‌ای به بازی‌هایی گفته می‌شود که روی یک سطح از پیش طراحی شده انجام میشود.

اغلب بازی های فکری صفحه ای استراتژی خاص خودش رو برای برد و رسیدن به پیروزی دارد.